Декларация за независимост на съдържанието


Scroll down for English

От 2018 г. се стремим да създаваме съдържание, което има значение както за нас, така и за нашите читатели и слушатели.

Вярваме, че всичко, което излиза от името “Говори ѝнтернет” трябва да отговаря на ценностите ни – отвореност, честност, цялост, безопасност и неутралност. Те са в основата на съдържанието, което създаваме и за нас придържането към тях е единственият начин да правим нещо стойностно.

Винаги сме искали да създаваме дълбоко човешко съдържание, показващо контекста отвъд късите формати „пост“ и „стори“, промотирани от социалните мрежи, изкривени от дезинформацията или сдъвкани от изкуствен интелект.

Нашите ценности:

  • Отвореност – означава, че сме отговорни за нещата, които съобщаваме – писмено или устно. Следим и приемаме критики и коментари. Обратната връзка понякога ни кара да променяме наши заключения и мнения. Критични сме към затворените общества и организации и сме скептични към техните вярвания.
  • Честност означава, че казваме истината, доколкото можем. Описваме нещата така, както ги виждаме. Ако идентифицираме проблем – не бягаме от него. Това не означава, че “описваме противоречията” или гледаме да покажем “всички гледни точки”, а че се фокусираме повече на прозренията, стремейки се към по-голяма яснота и по-дълбоко разбиране.
  • Цялост означава, че се отнасяме към един, така както се отнасяме с всички. Нашите истории не се променят, за да създадат комфорт на някого.
  • Безопасност – означава, че информацията, която изнасяме не трябва да вреди на нашата аудитория. Било то на умственото им здраве, финансовата им стабилност или физическото им състояние. Не продаваме реклама на вредни вещества като цигари или услуги като хазарт и бързи кредити.
  • Неутралност означава, че нямаме вечни любимци. Дискутираме честно технологиите, политиката, нагласите и компаниите. Казваме когато любимците ни правят грешки и даваме кредит, когато “лошите” вършат правилните неща. Не крием, че имаме мнение и уклон – това е ключът към всяка редакционна политика. Нашите мнения може не винаги да са правилни, но не са за продан.

Наясно сме, че ако изневерим на ценностите си ще се превърнем в поредния компрометиран издател и/или шум в ефира. Никой няма да се вълнува от нашите подкасти, събития или статии. Нашата аудитория ще спре да ни има доверие.

Затова придържането към тях означава, че светът може да разчита на нас за интелигентни анализи върху това, което има значение и е в компетенцията ни. Също така, спонсорите и партньорите ни могат да разчитат на критично мислеща аудитория, която очаква най-доброто.

Как изглежда това на практика? Работим с външни автори, продуценти и технически лица. Някои от тях са асоциирани с други компании, включително спонсори, но ние пазим редакторския контрол. Външните автори винаги работят с човек от екипа ни и “Говори ѝнтернет” има последната дума в това, което се публикува. Спонсорите не одобряват нашето съдържание. Можем да дадем насока и грубо описание какво предстои, за да преценят дали е релевантно за тях, но не променяме съдържание, за да получим одобрение от настоящ или бъдещ партньор.

С подобни стандарти компанията ни се издържа по-трудно и пропускаме примамливи сделки. Но знаем, че ако нарушим стандартите си – алтернативата е далеч по-лоша. Отнема много време, за да изградиш репутация и малко, за да се разруши. В дългосрочен план обаче – никой няма да се интересува от медия, която казва каквото е удобно. Но ако се придържаме към нашите ценности, те ще ни напомнят какво е важно, ще ни напътстват в темите, които имат значение и ще ни помагат да създаваме съдържание, което обслужва едно по-добро общество.

Владимир Петков и Еленко Еленков
Създатели

***

English translation

Statement of editorial independence

Since 2018, we’ve been striving to create content that matters both to us and to our readers and listeners.

We believe that everything that comes out of the name „Govori Internet“ should correspond to our values – openness, honesty, integrity, safety and neutrality. They are at the heart of the content we create, and for us, sticking to them is the only way to do anything worthwhile.

We’ve always wanted to create deeply human content that shows context beyond the short „post“ and „story“ formats promoted by social networks, distorted by misinformation or chewed up by artificial intelligence.

Our values:

  • Openness – means we are responsible for the things we communicate – written or spoken. We monitor and accept criticism and comments. Feedback sometimes makes us change our conclusions and opinions. We are critical of closed societies and organizations and skeptical of their beliefs.
  • Honesty means we tell the truth as best we can. We describe things as we see them. If we identify a problem – we don’t run away from it. This does not mean that we „describe the contradictions“ or look to show „all points of view“, but that we focus more on insights, striving for greater clarity and deeper understanding.
  • Wholeness means treating one as we treat all. Our stories don’t change to make anyone comfortable.
  • Safety – means that the information we put out must not harm our audience. Be it their mental health, their financial stability or their physical condition. We do not sell advertising of harmful substances such as cigarettes or services such as gambling and fast loans.
  • Neutrality means we don’t have forever favorites. We honestly discuss technology, politics, attitudes and companies. We say when our favorites make mistakes and give credit when the „bad guys“ do the right thing. We do not hide that we have an opinion and a bias – this is the key to any editorial policy. Our opinions may not always be correct, but they are not for sale.

We are aware that if we betray our values we will become another compromised publisher and/or noise in the airwaves. No one will be excited about our podcasts, events or articles. Our audience will stop trusting us.

So sticking to them means the world can count on us for intelligent analysis on what matters and is within our purview. Also, our sponsors and partners can count on a critical thinking audience that expects the best.

What does this look like in practice? We work with external authors, producers and technicians. Some of these are associated with other companies, including sponsors, but we retain editorial control. External authors always work with a member of our team, and Govori Internet has the final say on what is published. Sponsors do not endorse our content. We can give direction and a rough outline of what’s coming for them to judge if it’s relevant to them, but we don’t change content to get approval from a current or prospective partner.

By such standards, it is harder for our company to sustain itself and we miss out on tempting deals. But we know that if we violate our standards – the alternative is far worse. It takes a long time to build a reputation and a short time to destroy it. In the long run, though, no one is going to care about a media that says whatever is convenient. But if we stick to our values, they will remind us of what’s important, guide us on the topics that matter, and help us create content that serves a better society.

Vladimir Petkov and Elenko Elenkov
Founders